Moderna sjukdomar, orsakas bl.a. av magsyrabrist

 

Magnetfält ökar amalgamutsöndringen som ger kronisk brist på magsyra och vitamin B12!

Utkast- och diskussionsunderlag av Thorleif Sand
Inknappad 2001, av Eva Bladh (som skrivit boken TARMHÄLSA)
OBS ! Detta dokument får endast ses som ett utkast och diskussionsunderlag.
© Thorleif Sand (2000-2001-2004-2009). (Original = syra-b12.html)
Upplagd 2002. P.g.a. nya rön och referenser, reviderad i november 2004
Reviderad 09-01-08 / 06-05-29

Thorleif Sand i Rottneros framlägger här en hypotes som förklarar matsmältningsproblemen p.g.a. amalgam hos kroniskt kvicksilverförgiftade.
Refererar bl.a. till en artikel ur läkartidningen 5.
Thorleif menar att saltsyrautsöndringen minskar till följd av jodbrist i magslemhinnan. Bristen uppkommer då magslemhinnans jod (som är mycket reaktivbenäget), bl.a. binds till nedsvalt kvicksilver (från amalgamfyllningar).
För att magsyra skall tillverkas så behöver det vara balans i det autonoma nervsystemet. Det får inte gå på ”högväxel”. Då är det sympatiska (adrenerga) nervsystemet aktivt, och det parasympatiska ”lågväxeln är urkopplad”.
Det är nämligen det parasympatiska nervsystemet som ansvarar för syraproduktionen.


Nya rön har tillkommit som stärker hypotesen:
Läs då om jod, och om betain.

1. Hypotesen om hur kvicksilver orsakar saltsyrabrist.

Hypotesen skall först här kort beskrivas och därefter kommer ett logiskt resonemang samt referenser.

1.0. För att tillverka magsyra (=saltsyra = klorvätesyra = HCl) behövs:
* H+, och
* klor.
Jag har många gamla skrifter, och allt pekar på att det är klor i KALIUMKLORID som bildar saltsyra i magen. Om kroppen tagit det extracellulära natriumklorid så hade säkert blodet blivit så "trögflytande" att man "dött" !?

1.1. Magnetfält ökar kvicksilverfrisättningen ur amalgamfyllningar 1.Detta gäller framförallt de högfrekventa och de transienta magnetfälten. Exempel på högfrekventa fält är radio- och mikrovågor från t.ex. mobiltelefoner och länkförbindelser. Transienta fält är t.ex. lågenergilampor samt TV-apparater och bildskärmar med katodstrålerör, dvs. "vanliga" ej platta skärmar.

1.2. Det är fastställt att det i magslemhinnan normalt finns rikligt med jod 2.

1.3. Jod och kvicksilver är reaktiva ämnen, vilket gör att kvicksilver binder till sig jod. Kvicksilver från amalgamfyllningar kommer ner i mage och tarmar, och stjäl joden från magslemhinnan.

1.4. Jod och klor tillhör samma kemiska familj (halogenerna) och reagerar därför likartat.

1.5. Jodens funktion i magslemhinnan är att fungera som jonbytare vid saltsyraproduktionen. Klor (Cl, som är den ena beståndsdelen i magens saltsyra) kommer till magen (via blodet) i form av kaliumklorid. Där intar jod klorens plats i bindningen till kalium så att kloren frigörs för bildandet av den ”sura” saltsyran. D.v.s. kaliumklorid + jod => kaliumjodid + fritt klor.
Saltsyra (HCl, väteklorid) kan bildas då klor förenas med väte, som koncentreras ur blodet med hjälp av en speciell jonpump (protonpump).
Jodens funktion i magslemhinnan är troligen även den att kunna binda omättade fettsyror – jämför jodtal, som beskriver hur mycket omättade fettsyror (läs essentiella) som finns i fettsyror

1.6. När det blir mindre jod över för att "göra saltsyra" uppstår saltsyrabrist. Denna brist orsakar att man inte kan ta upp mineraler som kalk, magnesium och kalium. Det blir så småningom bland annat en kronisk kaliumbrist som gör att kroppen får brist på den kaliumklorid som behövs för att bilda saltsyra. (Se punkt 1.5.)

1.7. Vid brist på kaliumklorid hjälper det inte om "kaliumkloridkranen" via en muskel "skruvas upp" än mer. Muskeln får till slut kramp och blir så småningom atrofierad (förtvinar). Denna muskel drivs av det kolinerga nervsystemet via signalsubstansen acetylkolin, av en receptor som kallas histamin 2-receptor.

a) Receptorn kan dämpas med ämnen som innehåller hydroxylgruppen (OH-gruppen) t.ex. atropin eller socker, och muskeln kan då slappna av varvid krampsmärtan försvinner. Men det innebär också att magsyra inte kan tillverkas. Detta viktiga förlopp kan beskrivas så att hydroxylgruppen i alkaloiden atropin neutraliserar vätejoner till vatten och förhindrar därmed ättiksyrans ”radikala” del att binda sig med kolin till acetylkolin. Då denna bindning förhindras kan muskeln slappna av. Att på detta sätt neutralisera acetylkolin är mycket svårare i en försurad kropp (Se t.ex. i FASS om Neostigmin).

b) Receptorn kan stimuleras till ökad saltsyrautsöndring med ämnen som innehåller metylgruppen (CH3) t.ex. betain, betainklorid, vinäger, ättiksyra, alkohol. Många örter som är kända för att stimulera magsyraproduktionen innehåller denna metylgrupp, t.ex. kanel. För den som har tillräckligt med jod och kalium medför denna stimulering en ökad magsyraproduktion med alla dess positiva effekter på såväl kropp som psyke.

Men om man på patienter som är oförmögna till saltsyraproduktion försöker stimulera den redan överansträngda/förtvinade muskeln får dessa patienter endast ytterligare kramp eller sveda på grund av att den känsliga slemhinnan retas ännu mer 6. Dessa patienter är känsliga för t.ex. mat med ättika eller vinäger, kaffe, citrusfrukter, askorbinsyra, alkohol och acetylsalicylsyra. Amalgam (metylkvicksilver?) som kommer ner i magen retar receptorn på liknande sätt. Detta är den akuta delen av förgiftningen, som ökar saltsyraproduktionen och tyvärr brukar man behandla denna förgiftning med magsyradämpande medel 5 istället för att rätta till den egentliga orsaken.

Se mera om detta i dokumentet Bilaga 2.

1.8. Alkaliska kosttillskott med t.ex. kalcium, magnesium och kalium återställer kroppens pH-balans, d.v.s. motverkar "försurning" och gynnar därigenom nervsystemet, matsmältningen och alla andra kroppsfunktioner.

Jag vill samtidigt varna för en olämplig form av magnesiumtillskott, nämligen Magnesium-(di-)hydroxid, som "stänger av magsyrakranen", samtidigt som den då fria magnesiumjonen måste bindas till klor för att kunna tas upp i kroppen. Dessutom försvåras upptaget av vitamin B12 5.

1.9. Av ovanstående framkommer alltså att jod stjäls av kvicksilver. Därmed förloras gradvis förmågan att tillverka saltsyra, med allt vad det innebär! Detta är inget man dör av direkt, men till slut blir det en än mera kronisk brist på jod i magslemhinnan, med bl.a. magkramper och brist på saltsyra i magen. Magsyrabrist har många vackra namn på latin, såsom: aklorhydri, achyli, akyli mm 5.

1.10. Magsyrabrist orsakar mängder av symtom och matsmältningsproblem, t.ex. magkatarr och sura uppstötningar. Detta var känt redan på 1930-talet och står beskrivet i Läkarböcker från den tiden 3, 6.
Magsyrabrist är vanligt (enligt SoS) --> läs om PEM.

1.11. Magsyrabrist kan alltså bero på brist på:

 • kalium (se FASS 1998, Florinef). Genom att se biverkningarna av "stresspreparatet" så förstår vi att stress ger utbrändhet, som ger negativ kvävestatus p.g.a. för lite kaliumklorid.

 • jod

 • klor (Klor är normalt bundet till kaliumklorid. Saknas klor är det troligen p.g.a. kaliumbrist.)

 • Nervretningsproblem ! Histamin-2 receptorn är inte tillräckligt retad med acetylkolin. Det bör påpekas att det inte hjälper reta en muskel som är förtvinad (=”inte finns”) !


Om den enskilda patienten saknar kalium och/eller jod måste avgöras från fall till fall.

1.12. Givetvis bör man inte ta tillskott i form av t.ex. kvicksilverjodid eller järnjodid (jodjärn), eftersom den andra jonen, (den positiva) i detta fall är skadlig och mindre lämplig. Det går inte att utesluta att sådana jodtillskott har givit upphov till de mycket låga jodnivåer (1 mg/dag) som anges för jodtillskott idag. Hur ska man veta att det är jodtillskottet som är olämpligt i högre doser utan att reflektera över vilket ämne joden är bundet till! Detta gäller för alla kosttillskott. Man måste ta hänsyn till båda jonerna.

2. Kroniskt och akut förgiftade måste behandlas olika

I läkarböcker från 30- och 40-talen känner man till att skilja på akut och kronisk förgiftning av kvicksilver 3, Läkaren Henrik Berg7 har hela sex sidor om kvicksilverförgiftning och skäms på yrkets vägnar bl.a. för alla syfilispatienter som sedan 1800-talet behandlats med farliga kvicksilverpreparat som ger långtidsbiverkningar.

2.1. Behandling av kronisk kvicksilverförgiftning (KKF).
Läkaren Emil Mitander beskrev detta redan 1916 13.
Detta beskrevs även av läkaren Henrik Berg 1933 7. Här följer ett kort citat: "Den genom syfilisbehandling uppkomna kroniska kvicksilverförgiftningen motarbetas med jodkalium invärtes; vidare genom badbehandling, frisk luft och god mat... Undvikas bör kött, kryddor och fett."

2.2. Behandling av akut kvicksilverförgiftning
Vid akut kvicksilverförgiftning bör magsköljning genast företagas. Hönsäggvita, mjölk, tvål eller järnpulver kan ges den förgiftade att svälja. Koksalt bör undvikas 6.

3. Kronisk magsyrabrist ger försurning p.g.a. alkali- och kvävebrist.

Vid magsyrabrist saknas förmågan att bryta ned proteinerna, och detta kan man läsa om i den gamla farmakopèn.
Läs -> Enzymer hjälper först då det finns tillräckligt med magsyra.

Läkarvetenskapen känner också till att blodbrist uppstår vid brist av saltsyra i magsaften. På läkarspråk benämns detta med, "akylianemi orsakat av gastrit subacida". (Det finns även sekundär anemi.)

Med andra ord blir det blodbrist vid brist på saltsyra i magsaften och då blir magslemhinnan inflammerad (t.ex. magkatarr, magsår).

Men för att det skall kunna bildas saltsyra (väteklorid) i magen måste det bl.a. i blodet finnas tillräckligt med kaliumklorid. Detta enligt forskningsrön om kroppens olika mineralsalter, som utfördes av den tyske läkaren och Med. Dr. Wilhelm Schüssler på 1800-talet.

Brist på saltsyra (=achyli = akyli) i magsaften kan orsaka jäsning, vilket ger väderspänningar och/eller ”sura” uppstötningar eftersom jäsningen orsakar gaser och volymökning. Jäsningen orsakas av bakterier som skulle ha dött om saltsyramängden varit tillräcklig.

Läkaren Schüssler har konstaterat att ett annat kaliumsalt saknas vid hudproblem (som t.ex. bildskärmsskadade patienter har).

Forskare har konstaterat att bildskärmsskadade patienter har hudproblem som om de vore strålskadade [Läkartidningen 1986?, Läkaren Björn Lagerholm, Docent och Överläkare på hudkliniken vid Karolinska Sjukhuset. Han är nu pensionerad]. Det har konstaterats att det finns en ansamling av radondöttrar kring all elutrustning, och då även bildskärmar [Bristol University och en forskargrupp ledd av Denis Henshaw].

Strålskadade människor ger man kaliumjodid, men detta är vid akut förgiftning (t.ex. kärnkraftsolyckor). Frågan är om vi inte behöver det för att förse både sköldkörteln och magslemhinnan med jod.

Frågan är om det kliniskt går att mäta kroppens kaliumbuffert (alkalopeni), t.ex. mängden kaliumsalter hos den intracellulära vätskan? Svaret är Nej, och kaliumhalten i blodet är därför inte intressant (Jämför järnhalt och ferritinhalt-mätning!).

Skulle man kunna hjälpa de kroniskt sjuka genom att ge de en lämplig blandning av olika kaliumsalter, t.ex. kaliumjodid, kaliumklorid, kaliumcitrat och kaliumaskorbat?

Troligen beror kroniska ("moderna") sjukdomar av en eller flera olika huvudorsaker t ex:

 1. Organokemisk förgiftning. Typ akut nervgasförgiftning (OP:s) eller av magnetfält, då patienten inte hinner få någon kronisk mineralbrist. Troligtvis beror detta på att adenosin förstörs och resterna (purinämnet) blir urin som för med sig till exempel kalium ut ur kroppen. Det är känt att människor som påverkas av magnetfält får hjärtarytmier och att man enligt FASS ger adenosin mot hjärtarytmier. Det är även känt att kemikalier stressar växter och att glukosiden adenosin då förstörs . Att samma stresspåverkan sker på människor går inte att utesluta! Långsiktiga och kroniska biverkningar av denna stress kan vi förstå genom att läsa om läkemedlet Florinef® i FASS, där det står att man får kaliumbrist vid användning. Denna form av biokemiska stress ger en form av "utbrändhet".

 2. Alkalopeni, brist på alkalier, minskad alkalireserv. Synonymt med pseudoacidos 12.
  Altså, en trolig brist på t ex kalium, magnesium, kalk, och kväve (från aminosyror). Det finns idag inga bra kliniska blodprover som ser om dessa buffertar är dåliga. Läs om sjuka människor som har fel på
  kalium- natriumbalansen.

4. Kaliumjodid i "kärnkrafttabletterna".

Kaliumjodid, som tidigare benämndes jodkalium, har altså används i 20 till 30 års tid för att bota/lindra symtom på tungmetallförgiftning (Ref 7, 13 & 14)
Terapeutisk dos är 3 till 4 gram/dag.14.

Kaliumjodid, som tidigare benämndes jodkalium, finns i tablettform: "Kaliumjodid Recip 65 mg" och säljes receptfritt. Tabletten innehåller 65 mg kaliumjodid (KI), vilket blir 50 mg jod och 15 mg kalium. Tabletten kan delas i 4 delar varvid varje del därmed innehåller 12,5 mg jod. Terapeutisk dos är 1 mg/dag.4 men läs även SSI:s rapport.

Jag själv har nu provat kaliumklorid sedan tre år, och organiskt bundet kalium. Även kaliumjodid c:a 1-2 ggr 12,5 mg jod/dag i ett halvår utan biverkning såsom hudproblem eller jodsnuva. Men detta beror troligen på att jag även tar kalium i stora mängder. Se tillskott.

Vänligen Thorleif Sand


Referenser:

 1. Effekter på amalgam orsakade av magnetfält från bildskärma. Arbetsmiljöfonden, sammanfattningar 1524. Se Pdf-dokument (641 kB).

 2. Vitaminrevolutionen,
  av läkaren och forskaren Dr Knut T. Flytlie.
  Wahlström och Widstrand. ISBN 91-46-17295-5.

 3. Jan Nordin. Yrkessjukdomar. Almkvist & Wiksell, Uppsala 1943.

 4. Tandvårdsskadeförbundet i Hallands län har via Ulla & Roland Johansson gjort en enkät. Där är det statistiskt fastställt att amalgampatienter har tagit bort blindtarmen i större utsträckning än genomsnittet. Tolkningen är den att kvicksilver kan lagras i blindtarmen.

 5. Läkartidningen Nr 35 /2001/volym 98/sid. 3686-3688.
  Docent Bo Norberg, Medicinkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Homocysttein - inte riskfaktor men väl bristmarkör och riskmarkör. Homocystein beskrivs i artikeln som en snabb och känslig markör för att påvisa uppseglande brist på B-vitaminerna B12, Folat (B9) och Pyridoxin (B6). Några vanliga mediciner som kan orsaka en skadlig homocysteinstegring är t.ex. Trimetoprim, Metotrexat och Protonpumphämmare (t.ex. Losec). Den vanligaste orsaken till B12-brist anses vara atrofisk gastrit med aklorhydri (saltsyrabrist). Vitamin B12 frigörs genom pepsinspjälkning i magsäckens sura miljö, och detta hämmas vid brist på saltsyra, brist på enzym, eller behandling med protonpumphämmare, exempelvis Omeprazol (=Losec).

 6. Gunnar Dahlberg, professor. Svenska Röda Korsets MEDICINSKA UPPSLAGSBOK, Kungliga Boktryckeriet P.A. Norstedt & Söner, Stockholm 1950, 11:e upplagan, med förord från 1932.

 7. Henrik Berg, Medicine och filosofie doktor, praktiserande läkare. Läkarebok (i 8 små volymer på 1824 sid.) Läkarebokens förlag, Göteborg (Elanders boktryckeri AB) 1933, 3:e upplagan.

 8. Bra Böckers Lexikon

 9. Jodtabletter, lyckopiller eller botemedel? Statens Strålskyddsinstitut (42 sidor).

 10.  Naturvägen till hälsa, Roald Sköld, 1974. ISBN 91-7338-000-8.
  Denna bok är baserad på 100-tals referenser om vitaminer och mineraler.

 11. KEMI 3, för gymnasiet. Gleerups 1992 av Hansson, Hansson, Jurén, Sandell, Östman. Upplaga 6:1. ISBN 91-40-61371-2. Bokförlaget tel. 040-20 98 00

 12. MEDICINSK TERMINOLOGI, av
  Beng I. Lindskog , Medicine Dr., Docent, samt
  Bengt L.Zetterberg, Fil. Lic., Lektor
  1975 by Nordiska Bokhandeln/Almqvist & Wiksell, Stocholm
  ISBN 91 516 0022 6

 13. PRAKTISK LÄKAREBOK
  för SVENSKA HEM
  af EMIL MITANDER, PROVINSIALLÄKARE
  STOCKHOLM
  O.L. SVANBÄCKS BOKTRYCKERI 1916

 14. MEDICINSKT FOLKBIBLIOTEK, 22 fint inbundna band från Albert BonnierINVÄRTES SJUKDOMAR del IV
  - ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR
  - AVITAMINOSER
  - REUMATISKA SJUKDOMAR
  - DE VANLIGASTE FÖRGIFTNINGARNA
  av M. LJUNGDAHL
  MEDICINSKT FOLKBIBLIOTEK, under medverkan av professorerna; Gösta Forsell, Patrik Haglund och Einar Hammarsten.
  Redigerad av Professor Gunnar Holmgren
  ALB. BONIERS BOKTRYCKERI 1932, STOCKHOLM

Appendix Adenin

Denna text är en avskrift ur den gamle apotekarens kloka bok. [kapitel 11, sidan 222]

  B-vitaminkomplexet
  B-vitaminkomplexet omfattar ett antal substanser som är nödvändiga för människans normala utveckling. De ingår som coenzymer i viktiga Enzymsystem och tillförs normalt med födan. De viktigaste är: B1 (=thiamin, aneurin), B2 (=riboflavin, laktoflavin), B3 (=nikotinamid/niacinamid), B4 (adenin), B5 (=pantotensyra), B6 (=pyridoxin), B9 (=folsyra) och B12 (=cyanocobalamin).

  Drog: Medicinaljäst (Saccharomy'ces medicina'lis) är torkad öljäst. Saccharomy'ces cerevisiae (Ascomyce'tes). Drogen erhålles som biprodukt vid öltillverkning och utgör s.k. underjäst, d.v.s. en jässort som vid öljäsningen ligger på botten i jäskaret. Det finns också s.k. överjäst som stiger till ytan vid jäsningen. Andra jästsorter är brännerijäst och bagerijäst. Medicinaljästen bereds genom att öljästen tvättas med 1%ig sodalösning för att befrias från bittra substanser, varefter den tvättas med vatten och torkas. Medicinaljäst innehåller hela B-vitaminkomplexet och ingår i vitaminpreparat.

Tilläggas kan att näringsjästen Bjäst flingor har det latinska namnet MED SACCH FL, samt att det även naturligt ingår kolin.

 

 

Mera på min hemsida:
Försurad hjärna ger lågt IQ ! ("Hjärnstress" och Dum i huvudet av mobilstrålning!)
Magsyra. Ur gamla Nordisk Familjebok
Betain mot hjärnstress (orsakad av mobiltelefonstrålning.
Miljöstress och "saltförgiftning"
Flamskyddsmedel & OORGANISK KEMI
OH-radikaler är viktiga för miljön

 
 


Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av miljögifter, samt radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.


 
 

Åter till startsidan
Till Agenda 59
Till Agenda 60
Välkommen och tyck till via e-post
© www.malfall.se 1998 - 2009