Joner och halogener

 

OORGANISK KEMI  &

flamskyddsmedel !

Syftet med detta dokument är att börja diskutera de livsviktiga ämnena jod och kalium, och därför är det viktigt börja diskutera hur andra ämnens negativa inverkan på dessa grundämnen.
Se även  dokumentet om, Fluor, klor och brom "knuffar" bort jod

Därför kommer vi här in på katjoner (elektropositiva) och anjoner (elektronegativa),och hur extremt (radikalt) de uppträder i en vattenlösning (t.ex. kroppen).
OBS !
Detta dokument får endast ses som ett utkast och diskussionsunderlag, för en vidare diskussion.
Copyright © 1995 – 2008, Thorleif Sand - www.malfall.se

Av Thorleif Sand (augusti 2003).(Original = gmelin.html)
Reviderad 08-04-12/ 05-08-12 (04-10-17)

Oorganisk kemi!!

Oorganisk kemi, verkar inga människor ha ett absolut "grepp" om....!!!
Detta beror på att ämnet är så STORT så det rymmes i 430 band om 132000 sidor !!
Detta band utges av Gmelin-institutet !!
Om Du som är kemist (eller annan specialist) inte har svar på de frågor jag här ställer, är det inget att skämmas över, eller säga "att det Thorleif skriver har jag aldrig hört.....!"

0. Elektropostiva och elektronegativa joner

Till de  elektropositiva ämnena hör till exempel metalliskt kalium eller metalliskt natrium, samt väte.

Till de  elektronegativa ämnena hör till exempel halogenerna fluor, klor, brom, jod och astat.

Se mera om detta ämne, elektropositiv och elektronegativ, från;
Umeå Universitet - Resurscentrum för Kemi i Skolan ... begreppet joner samt begreppen elektropositiv och elektronegativ samt resonera kring grundämnenas placering i det ...
http://school.chem.umu.se/Experiment/22

1. Natrium och kalium är mycket reaktiva !

Innan vi kommer in på de elektronegativa halogenerna börjar jag här med ett mera känt fenomen. De flesta som läst lite kemi har sett det extrema (läs radikala) beteendet hos de elektropositva "katjonerna" natrium och kalium, och då dessa ämnen kommer i kontakt med vatten.
Se text ur tidskriften,
ILLUSTRERAD VETENSKAP (referens 1)
Kan detta bero på att natrium (Na+-joner) och
kalium (K+-joner) är mera elektropositiva än vad vattnets vätejoner (H+-joner) är ? (Det är i ju då denna process som frigör syret ur vattnet.)

Med andra ord kan det sägas:
Väteatomen har ingen lika stakt elektropositivitet, som natriumoch kalium.
De mer reaktiva ämnena natriumoch kalium. har därför en förmåga att förflytta och ersätta vätet i vattnet.

Detta fenomen kallas elementförskjutning, men jag har endast funnit detta ord i referens 2. Finns det annat namn för detta ?
Har den som är kemisk/farmakologisk kunnig någon kommentar ?

2. 4. Varför byter natrium och kalium plats? på den elektropositiva "skalan", och vad kallas detta fenomen ?

Varför byter natrium och kalium plats? på den elektropositiva "skalan", och vad kallas detta fenomen ?
Det verkar vara beroende på hur sur miljön är !
Litium är inte medtaget eftersom det inte fanns med i referens nr 1. Detta ämne är heller inte intressant, eftersom det inte finns några kända behov av det !

2.1 Elektropositivitet i en normal miljö ( pH ~ 7.2 till 7,4).
Med det mest elektropositiva ämnet till vänster !
Na > K > H > Mg > Ca
2.2 Elektropositiviteten förändras i en sur miljö, med tillgång på mineralsyror (t.ex. batterisyra).
Text ur Elektricitetslärans grunder [=referens 1, sidan 171] :
Galvaniska element

.....
Antag att vi placerar två elektroder i en svavelsyralösning (batterisyra), och ansluter en voltmeter mellan elektroderna. Om elektroderna är av samma material, t.ex. två kopparplattor erhålles ingen emk. Om elektroderna däremot är av olika metaller, finner vi att en emk erhålles. Storleken på denna beror på det metallpar man valt. Man har funnit att kol i detta avseende fungerar som en metall. I följande tabell är varje ämne negativt i förhållande till alla ämnen efter detsamma. och blir:
K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > H > Cu > As > Hg >Ag > Pt > Au [1, Galvaniska element].

Läs den inscannade sidan 171 ur Elektricitetslärans grunder (PDF-fil 95 kB)
Dvs. kalium är det mest elektropositiva ämnet (om miljön är försurad), men natrium är det mest elektropositiva ämnet  i en normal svagt basisk miljö!

3.  2. Elektronegativa ämnen

Elektronegativitet är ett mått på förmågan hos en atom att dra till sig elektroner från grannatomer i en molekyl. Begreppet infördes av Linus Pauling, i syfte att underlätta en sådan bedömning, [2, elektronegativitet].

Dessa ämnen är elektronegativa (här med det mest elektronegativa, och "farliga" till höger :
P(2.1) < I(2,2) < S(2,4) < Br(2,7) < Cl(2,8) < F(4,1), [4].

Mineralsyrorna räknas som "oändligt sura", och bildas med:
fluor(F), klor(Cl), brom(Br), eller svavel(S). [3, Syra-basjämvikter]
Även fosfor(P) och jod(I) tillhör mineralsyrorna men är inte alls så sura !

När vi pratar om försurning ;

 • ta skogen som exempel, då man inte ser försurningen förrän buffertarna är slut. (Se en artikel ur VF – http://www.malfall.se/kemi/skogen
 • ta mig som exempel som blir försurad i urin, snuva etc. av dofter/kemikalier och EMF -> http://www.malfall.se/kemi/iq.html

Då måste vi ta upp natriumretention som det så vackert heter på läkarspråk !
Har den som är kemisk/farmakologisk kunnig någon kommentar, och om det kan bero på att kalium blir mera elektropositiv (i en surare miljö) ?

4.  2. Varför händer följande på den elektronegativa sidan, och vad kallas detta fenomen ?

Om halogenerna och jod.
Text
ur Nordisk Familjebok från 1910 !

Denna text finns på - > http://www.lysator.liu.se/runeberg/nfbl/0775.html

I kemiskt hänseende liknar jod, klor och brom, och är liksom dessa till väte och metaller ett enatomigt grundämne, till syre däremot, liksom kloren, ett sjuatomigt element.
Jodens frändskap till väte och metaller är dock vida svagare än klorens och bromens, till följd hvaraf jod icke på långt när har samma frätande verkningar som kloren och ur sina metallföreningar utdrifves af klor och brom.
Slut citat ur Nordisk Familjebok från 1910

Ur boken FOLKEMEDICIN (referens 2), kan vi läsa följande:
Det finns en välkänd lag om elementförskjutning [Eng., Halogen Displacement], och denna grupp består av:


 

Element

Relativ atomvikt

Elektronegativ

 

Fluor

19,0

4,1

 

Klor

35,5

2,8

 

Brom

80,0

2,7

 

Jod

127,0

2,2

OBS, kolumnen med elektronegativa joner finns inte i referens 2, utan är insatt av mig för att öka förståelsen av fenomenet, elementförskjutning [Eng., Halogen Displacement].

Den kliniska verksamheten för varje element står i omvänt förhållande till dess atomvikt.
Detta betyder att var och en av de fyra kan förskjuta ett element med högre atomvikt, men icke med lägre
Fluor kan t.ex. förskjuta klor, brom och jod, då fluor har en lägre atomvikt än de andra tre.
På samma sätt kan klor förskjuta brom.

............
Eftersom sköldkörteln hjälper till att lagra jod från blodet som passerar var sjuttonde minut, kan det också förlora detta lager. Detta händer om vi dricker vatten tillsatt med klor eller använder för mycket natriumklorid, som vi i dagligt tal kallar för bordsalt.
Slut citat ur boken FOLKMEDICIN, referens 2

Jodatomen har ingen lika stakt elektronegativitet, som klor och brom, och.

3. Kan detta "radikala" uppförande hos "anjoner" såsom klor och brom, vara orsaken till att flamskyddsmedel är skadliga ?

Flamskyddsmedel som bl.a. innehåller klor och brom,
är bevisligen skadliga för hälsan :

I en Dansk studie visar att användning av nya datorer påverkar koncentrationen. Läs mer på TCO-tidningenNästa sida (Joner)

 

3. Referenser:

 1. Elektricitetslärans grunder, av H. Cotton 1956
  Norstedts Förlag
  Läs här den inscannade sidan 171,
  ur Elektricitetslärans grunder (PDF-fil 95 kB)

 2. Bra Böckers Lexikon

 3. KEMI3, för gymnasiet. Gleerups 1992 av Hansson, Hansson, Jurén, Sandell, Östman. Upplaga 6:1. ISBN 91-40-61371-2. Bokförlaget tel. 040-20 98 00


REFERENSER:

 1. Text ur tidskriften
  ILLUSTRERAD VETENSKAP,
  Nr 11/2002 · s9
  Kan eld brinna under vatten?
  Eld kan mycket väl brinna under vatten, men bara om det förutom eld och vatten finns så kallade elektropositiva metaller, till exempel metalliskt kalium eller metalliskt natrium, närvarande. När dessa tre element ingår en kemisk förening, uppstår eld. Det krävs dock relativt stora mängder syre. Dykare utnyttjar fenomenet i form av särskilda undervattensfacklor.

 2. FOLKMEDICIN, av läkaren och Medicine doktor D.C. Jarvis (1881-1945)
  Tryckt 1988 hos Bohuslänningens boktryckeri i Uddevalla
  Zindermans. ISBN 91 5280 4631
  Bokens undertitel: Vägen till hälsa genom honung och äppelcidervinäger.
  Amerikanska originalboken heter;
  FOLK MEDICINE, by Dr. D. C. Jarvis: 24161-0
  Sammanställarens kommentarer:
  Denna underrubrik beskrivs mera ingående (bl.a. sidan 77-), äppelcidervinäger hjälper upp en kaliumbrist.
  1a) Betydelsen av jod (sidan 124 - 135).
  Där beskrivs att jod och sköldkörteln har många livsviktiga funktioner bl.a. att döda bakterier i blodet då allt blod passerar sköldkörteln var sjuttonde minut.
  Denna körtel har även andra funktioner (sidan 125):
  Det första är att återuppbygga energin.....
  Jodens andra funktion är att lugna kroppen och nerverna.
  En tredje funktion hos joden är att tankeverksamheten klarnar.

 

 

 

 

 


Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.


 

 

 

 

Åter till startsidan
Till Agenda 59
Till Agenda 60
Välkommen och tyck till via e-post
© www.malfall.se 1998 - 2005