Joner och mineralsyror

 

Joner och mineralsyror !

Utkast och diskussionsunderlag (augusti 2003).
Reviderad 06-04-10 (05-12-09)
Av Thorleif Sand (Original = joner.htm)

1. Varför byter natrium och kalium plats på den elektropositiva skalan ?

Svaret blir; det beror på hur sur miljön är !!!
Litium är inte medtaget eftersom det inte fanns med i referens nr 1. Detta ämne är heller inte intressant, eftersom det inte finns några kända behov av det !

1.1 Elektropositivitet i en normal miljö ( pH ~ 7.2 till 7,4).
Med det mest elektropositiva ämnet till vänster !
Na > K > H > Mg > Ca

1.2 Elektropositiviteten förändras i en sur miljö, med tillgång på mineralsyror (t.ex. batterisyra).
Text ur Elektricitetslärans grunder [=referens 1, sidan 171] :
Galvaniska element
.....
Antag att vi placerar två elektroder i en svavelsyralösning (batterisyra), och ansluter en voltmeter mellan elektroderna. Om elektroderna är av samma material, t.ex. två kopparplattor erhålles ingen emk. Om elektroderna däremot är av olika metaller, finner vi att en emk erhålles. Storleken på denna beror på det metallpar man valt. Man har funnit att kol i detta avseende fungerar som en metall. I följande tabell är varje ämne negativt i förhållande till alla ämnen efter detsamma. och blir:
K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > H > Cu > As > Hg >Ag > Pt > Au [1, Galvaniska element].

Läs den inscannade sidan 171 ur Elektricitetslärans grunder (PDF-fil 95 kB)
Dvs. kalium är det mest elektropositiva ämnet (om miljön är försurad), men natrium är det mest elektropositiva ämnet  i en normal svagt basisk miljö!

2. Elektronegativa ämnen

Elektronegativitet är ett mått på förmågan hos en atom att dra till sig elektroner från grannatomer i en molekyl. Begreppet infördes av Linus Pauling, i syfte att underlätta en sådan bedömning, [2, elektronegativitet].

Dessa ämnen är elektronegativa (här med det mest elektronegativa, och "farliga" till höger :

P(2.1) < I(2,2) < S(2,4) < Br(2,7) < Cl(2,8) < F(4,1), [4].

Mineralsyrorna räknas som "oändligt sura", och bildas med:
fluor(F), klor(Cl), brom(Br), eller svavel(S). [3, Syra-basjämvikter]
Även fosfor(P) och jod(I) tillhör mineralsyrorna men är inte alls så sura !

3. Referenser:

  1. Elektricitetslärans grunder, av H. Cotton 1956
    Norstedts Förlag
    Läs här den inscannade sidan 171,
    ur Elektricitetslärans grunder (PDF-fil 95 kB)

  2. Bra Böckers Lexikon

  3. KEMI3, för gymnasiet. Gleerups 1992 av Hansson, Hansson, Jurén, Sandell, Östman. Upplaga 6:1. ISBN 91-40-61371-2. Bokförlaget tel. 040-20 98 00

MERCK eurolab,
LABORATORIEKATALOGEN, Kemikalier och reagenser

Nästa sida (skogen.html)

 

 

Mera på min hemsida:

Försurad hjärna ger lågt IQ ! (Dum i huvudet av strålning!)
Kaliumbrist hos skog och människor!
OH-radikaler är viktiga för miljön
Miljöstress och "saltförgiftning"

 

 

 

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av miljögifter i synergism med radio- och mikrovågor"
av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.
Thorleif Sand Malfall, 686 94 ROTTNEROS.

 

 

 

Åter till startsidan
Till Agenda 59
Till Agenda 60
Välkommen och tyck till via e-post
© www.malfall.se 1998 - 2006