OH-radikaler


OH-radikaler är viktiga för miljön!
Dessa hydroxylradikaler fungerar som syrahämmande medel!

Ovanstående rubrik och inledande citat är ur, tidningen Ny Teknik (se punkt 1).
Samt efterdiskussion juli 2002.
Idé & Copyright © 1995 - 2011, Thorleif Sand - www.malfall.se med undantag av citerade texter.

Lite fakta:
OH-radikalen [OH]1 neutraliserar den försurande vätejonen [H+]2 (H-radikalen/protonen),
till en pH-neutralt vattenmolekyl [H2O].
Man kan säga att OH-molekyler hjälper till att motverka en försurad miljö, till ”kostnaden” av att de själva blir till vatten.
Det motsatta är att den försurande vätejonen [H+], binder och inaktiverar fria syre- och hydroxylradikaler3 (binder, och blir till en vattenmolekyl).
OH-radikaler neutraliserar miljöskadliga ämnen i luften, och då halten av OH-radikaler i luften sjunker så är det inte bra för miljön [Ref. 1].  


Originaltexten = oh-radikaler.html [OpenOffice oh-radikaler_(A4x)-10d1.odt

Reviderad 12-05-18  / 2011-05-19/2004-09-10

Mina texter får gärna användas och skrivas ut i sin helhet, om du tydliggör att
”Texten är Copyright © Thorleif Sand".
Gör inte lokala kopior på egen hemsida, men vänligen använd länkar till
<www.malfall.se/kemi/oh-radikaler.html>

Innehåll - punkter:

Inledning; –
1. Brist på luftens eget tvättmedel
2. OH-radikalen är en livräddare
3. Motgift heter på läkarspråk antidot, och är latin.
4. Atropin neutraliserar svavelsyra.
5. Andra substanser som kan neutralisera syror!
6. Hydrolys
-. REFERENSER
7. Vid lågt pH
8. .
9.Inledning
Bra mxx, enligt .

Dr .1. Brist på luftens eget tvättmedel

Denna artikel är en text ur tidningen Ny teknik (010509) !
Det tycks råda brist på luftens eget "tvättmedel", hydroxylradikalen, OH. Enligt tidskriften Science har forskare vid Massachusetts Institute of Technology i USA funnit att OH-halterna har minskat mellan 10 och 24 procent sedan 1979. Forskarna drar slutsatsen att OH-minskningen är orsakad av mänskliga utsläpp, eftersom minskningen i atmosfären är kraftigast över det norra, industrialiserade, halvklotet.
OH-radikalen reagerar lätt med och bryter ned andra ämnen, bland annat svaveldioxid, koloxid, kvävedioxid och även ozonätande ämnen. Därmed blir den en effektiv rengörare i atmosfären. Inne i människans celler är den dock skadlig.
URL: http://www.nyteknik.se//eceRedirect?articleId=219418&pubId=1267
Copyright © Ny Teknik 2001

Slut citat Ny Teknik


►  Se min insändare, i Ny Teknik, som en fortsättning beträffande OH-radikaler:
      Retorisk fråga om kompostutsläpp

      Publicerad 7 juni 2001 14:00
      http://www.nyteknik.se//eceRedirect?articleId=219851&pubId=1267
►  Läs även om pOH på wikiedia <http://sv.wikipedia.org/wiki/PH#pOH>
2. OH-radikalen är en livräddare

Följande text är sammanställd av Thorleif Sand.

2.1 Atropin är det ämne soldater har som motgift till nervgaser, och en injektion av det räddar den soldat som får livshotande symtom vid en nervgasattack. Atropin är en alkaloid, ett ämne av basisk natur p.g.a. att det innehåller en hydroxylradikal (=OH-radikal = OH-grupp). [Ref. FASS; 2; 3]
Atropin innehåller även kväve, som kan fungera som syraneutraliserare, då det kan binda vätejoner (som är sura och indikerar lågt pH).

Den hälsosamma, och t o m ibland livräddande funktionen orsakas av att OH-radikalen förhindrar en försurning, genom att neutralisera vätejonen till vatten (OH+H = vatten). Enzymet (acetyl-)kolinesteras har mindre möjlighet att neutralisera nervsignalsubstansen acetylkolin i en försurad miljö [Ref. FASS; kolinestershämmare].
Då försurningen hämmas förhindrar man ett överskott av acetylkolin och nervsystemet lugnar ner sig. Det är alltså den mycket farliga överstimuleringen av nervsystemet som hindras, och härmed räddas den dödligt nervgiftskadade soldaten. (se även Agenda 60, bilaga 2 och 3)3. Motgift heter på läkarspråk antidot, och är latin.

Atropin finns med i Läkar-FASS under "Antidotlista; Medel vid läkemedelsförgiftningar".

Efter nervgasattacken i Tokyos tunnelbana, fick de överlevande andas in syrgas, just p.g.a. syrets förmåga att oxidera de i kroppen försurande organokemiska ämnena väte och kol.

Tidigare har atropin använts som läkemedel för att dämpa överaktiva delar av nervsystemet. De receptorer som kan påverkas är histamin-2-receptorer p.g.a. att dessa har acetylkolin som signalsubstans. Atropin har därför använts mot astma och till att minska mängden magsyra. [Ref. 3]4. Atropin neutraliserar svavelsyra.

Läkemedelsformen av atropin är egentligen atropinsulfat, vilket ganska väl visar hur effektiv atropin är som t.o.m. kan neutralisera något så skadligt som svavelsyra.
Svavelsyra, bromsyra och saltsyra (klorvätesyra) är exempel på mineralsyror som kan ses som "oändligt" sura. Detta att jämföra med exempelvis ättiksyra. Senna organiska syra är tusenfalt mindre sur än mineralsyrorna (se mera, Agenda 60, Bilaga 2 och 3). Mineralsyrorna och dess fria radikaler (t.ex. sulfat, sulfit, klor, brom) är skadliga i den yttre miljön och givetvis också inne i människan.

Exempel på detta är:

Bromism (eller brominism) med symtom som huvudvärk, sömnlöshet, apati, akneutslag och psykos [Ref. 2]. Bromaceton m.fl. är stridsgaser [Ref. 3].

Kloralism är kloralförgiftning och därav uppkomna symtom, orsakad bl.a. av kloralsömnmedel. [Ref. 2]

Klor-stridsgaser. Det finns en stor mängd olika stridsgaser som innehåller klor [Ref. 3]. En av de farligaste är fosgen, som är mycket giftig p.g.a. att den vid inandning hydrolyseras till väteklorid (saltsyra) och koloxid [Ref. 4]. Ordet hydrolys förklaras senare i texten, se punkt 6.

Svavel-förgiftning, är även den farlig och även vid långsam kronisk förgiftning. Agranulocytos är en i allmänhet dödligt fortlöpande febersjukdom, som kan orsakas av viss medikamentös behandling med svavelhaltiga läkemedel [Ref. 2, 3]
Senapsgas är en farlig stridsgas som innehåller både klor och svavel.

Fluor-förgiftning. En av de farligaste nervstridsgaser som finns är fluoracetat.

Vitaminer och andra ämnen, som neutraliserar syror5. Andra substanser som kan neutralisera syror!

Här följer information om de vitaminer, och andra substanser (med OH-grupp ) som har en förmåga att neutralisera/binda anjoner (läs syror).
B1-vitamin = tiamin eller aneurin/antineuritiska faktorn
B2-vitamin = riboflavin eller laktoslavin
E-vitamin = olika tokoferoler
Ribos (Adenosin) binder fosforsyra (ATP)
Inositol, binder i kroppen bl.a. fosforsyra
Lysin, är en livsviktig aminosyra, som kan binda t.ex. klor !6. Hydolys.

Hydrolys är den kemiska reaktion, varvid ett ämne under upptagande av vatten, sönderfaller i två andra ämnen [Ref. 2]. I fallet med fosgen ovan räcker det att vatten tillsätts för att det direkt ska bildas saltsyra och koloxid, men också syrgas bildas vid denna reaktion.


A

Aktiva


REFERENSER:


1.

Vetenskapsradion, fredag 01-05-04, intervju med Donald Murtagh, professor på Chalmers.


2.

Medicinsk terminologi
Redigerad av:
Med. Dr., Docent, Bengt i Lindskog, samt
Fil. Lic., lektor, Bengt L. Zetterberg
1975 Nordiska bokhandelns/Almqvist & Wiksell,
Stockholm
ISBN 91 516 0022 6


3.

MEDICINSKA UPPSLAGSBOK
Svenska Röda Korsets,
Gunnar Dahlberg, professor.
Kungliga Boktryckeriet P.A. Norstedt & Söner, Stockholm 1950, 11:e upplagan, med förord från 1932. 


4.

Bra Böckers Lexikon


20.

Farmakologi, av Håkan Rydin och Berit Magaard För grund och vidareutbildning av sjuksköterskor samt, annan medicinsk och högskoleutbildning. Liber Läromedel Stockholm 1979 . ISBN 91-40-10199-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Esselte, Hertzog, Nacka 1979 797057


22.23.

MEDICINSK TERMINOLOGI, av
Bengt I. Lindskog , Medicine Dr., Docent, samt
Bengt L. Zetterberg, Fil. Lic., Lektor
1975 by Nordiska Bokhandeln/Almqvist & Wiksell, Stockholm
ISBN 91 516 0022 6


Vänliga hälsningar
Thorleif SandLäs lite mera på min hemsida:

SLUTNOTER:


s1.

Wikiedia – pOH
http://sv.wikipedia.org/wiki/PH#pOH


s2.

Wikiedia – pH – http://sv.wikipedia.org/wiki/PH
egentligen oxoniumjoner, H3O+, en vattenmolekyl med en extra proton det vill säga en extra H+.


s3.

FASS 98 (CD-versionen):
syre- och hydroxylradikaler, ord som använde vid beskrivning av en kemisk reaktion av läkemedel (och kemikalier), såsom:
Panodil®, Panocod® och Reliv®, som samtliga innehåller substansen Paracetamol).


Åter till startsidan
Välkommen och tyck till via e-post


©
www.malfall.se 1998 - 20121