Funktionshindret elöverkänslighetElöverkänslighet, en realitet!
Information om elöverkänslighet, som blir till ett handikappande funktionshinder i dagens samhälle!

Sammanställning och diskussionsunderlag av Thorleif Sand,
med underrubriken:
Kan man förstå elöverkänslighet – ett godkänt funktionshinder?
Originaltext = Kost-index_A4xTab.odt → index.html
Upplagd i januari 2007
Reviderad
14-05-12 / 07-09-13/ 07-07-10 (07-06-26/07-02-04)
Copyright © 1995 – 2014, Thorleif Sand -
www.malfall.se/ehs


Klick


Rubriker – Innehåll


1.

 Inledning – Elöverkänslighet – svårt att förstå....
2.

 Elöverkänslighet: en funktionsnedsättning
3.

 Läs om olika kategorier/faser av elöverkänslighet.
4.

 VHS-film från Göteborgs Universitet.
5.

 Regeringsrättens domslut – gav mig rätten till elsanerad bil.
6.

 Yrkesmedicin gav mig diagnosen elöverkänslig.
7.

 Fibromyalgins gåta – inflammation i nervsystemet.

Är du också inbillningsfrisk?

”Många vill upprätthålla bilden av sig själva som superpersoner”
AFTONBLADET, 2006-01-05

1. Inledning,
Elöverkänslighet – svårt att förstå....

Elöverkänslig är samlingsnamnet för att vara överkänslig för flera olika sorters fält och/eller frekvenser.
Punkt a till g finns med (på sidan 4) i den 7-sidiga enkäten (inför byte av elmätare), "FORTUM I SAMARBETE MED ELÖVERKÄNSLIGAS RIKSFÖRBUND".

a. Elektriska fält (statiska eller lågfrekventa), ger ofta hudsymtom.
b. Magnetiska fält (statiska eller lågfrekventa).
c. Högfrekventa elektromagnetiska fält, EMF (från t.ex. elektroniska apparater, såsom; nummerpresentatörer, termometrar, lysrör, larm eller av elektroniska apparater ”nedsmutsade” kablar).
d. Pulsade fält från elektroniska apparater såsom vanliga (icke-platta) TV och bildskärmar (s.k. CRT), lysrör ("100-hertz-syndromet"), samt likriktare i nätdelar ("100-hertz-syndromet") , som alla ger högfrekventa elektromagnetiska PULSADE fält, inkl. elektroniska klockor med visare samt elstängsel ("1-hertz-syndromet") & trådlös mus (IR)). Läs om Dallas-studien.
e. Radio- och mikrovågor (eng.= EMR, Electromagnetic Radiation).
f. Röntgen och radioaktiv strålning (t.ex. radon som bevisligen samlas kring vanliga el- och kraftledningar).
g. Ljus, som även det är en typ av elektromagnetisk strålning !

Elöverkänslighet är relativt nytt, och många har en förutfattad mening, utan att känna till den ”skada” på nervsystemet som har konstaterats (se tips om filmen i punkt 3 nedan).
De som har iscensatt olika provokationsstudier känner inte till detta och inte heller att elöverkänslighet är minst 3 olika skador (åkommor), som därför ofta leder till felaktiga slutsatser, och diagnoser.
Det kan även vara på sin plats nämna att likartade neurologiska symtom kan erhållas från punkt b till f ovan.
Det kan alltså vara mycket svårt (ja, nästan omöjligt) att avgöra om symtomen orsakas av en elektronisk klocka (med visare) , nummerpresentatör, ”nedsmutsad” skyddsjord/nolla eller en svag mikrovågssändare (detta kallas för DOS-respons.)

2. Elöverkänslighet: en funktionsnedsättning!

Först följer två sammanställningar, som gjorts av Docent Olle Johansson
Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm.

1a. Docent Olle Johansson skriver i  Läkartidningen:
"Kronisk trötthet, utbrändhet, sköldkörteln samt funktionsnedsättningen  elöverkänslighet",
Läkartidningen 30/8 2007

1b. Olle Johansson om funktionsnedsättningen elöverkänslighet.

Med tillstånd från docent Olle Johansson presenteras här originaldokumentet.
Hämta detta 14-sidiga dokument (skrivet på Engelska)  (Pdf-format 86 kB).
Den Engelska rubriken lyder:
Electrohypersensitivity: State-of-the-Art of a Functional Impairment

Här görs en kort presentation (på Svenska):

Elöverkänslighet: Detta vet vi idag om denna funktionsnedsättning

av Docent Olle Johansson, Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm:

En ny kategori av personer, vilka anser sig må dåligt när de exponeras för elektromagnetiska fält, har under de senaste åren beskrivits i den vetenskapliga litteraturen.
I Sverige så är denna elöverkänslighet officiellt erkänd som en
funktionsnedsättning (m.a.o., det rör sig inte om en sjukdom). Olika undersökningar ger vid handen att det rör sig om 230.000–290.000 svenska män och kvinnor som rapporterar olika symptom när de är nära källor till elektromagnetiska fält.
Målsättningen med våra studier har varit att undersöka möjliga
förändringar i de cellulära och neuronala systemen i dessa personers hud. Som kontroller har vi använt ålders- och könsmatchade personer utan subjektiva eller kliniskt objektiva symptom, samt utan tidigare hudsjukdomar. Immunohistokemi med antisera mot tidigare karakteriserade intressanta markörer har använts som analysmetod.
Sammanfattningsvis så framgår det klart från våra preliminära resultat att olika förändringar kan ses i de elöverkänsligas hud jämfört med kontrollernas. Mot bakgrund av olika epidemiologiska studier, som visat på samband mellan långtids-exponering för kraftfrekventa magnetfält samt mikrovågor och cancer, så anser jag att våra resultat bör tagas på största allvar och ytterligare studier igångsättas.
Slut citat ur text av Docent Olle Johansson

1c. Föredrag av Johan Bonander, socialtjänsten (Stockholm)
Här följer ett sammandrag av ett föredrag av Johan Bonander, utredare vid Socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad.
Hämta detta 2-sidiga dokument (ur LJUSGLIMTEN)   (Pdf-format 100 kB).
Lite text ur föredraget:

Det miljörelaterade handikappbegreppet innebär att ett funktionshinder uppkommer i den stund omgivningen inte är tillräckligt eller rätt anpassad. Dvs. ingen människa är i sig funktionshindrad - man blir funktionshindrad först i mötet med en omgivning som inte är tillräckligt anpassad. Det kan handla om brist på rullstolsramper, bristande hänsyn till en pälsdjursallergiker, ett bemötande som inte tar hänsyn till ett intellektuellt funktionshinder och det kan handla om lokaler med en för den elöverkänsliga dålig el-miljö.
I Sverige utgår all handikappolitik ifrån det miljörelaterade handikappbegreppet.
Elöverkänsligas riksförbund är ett handikappförbund och ingår i Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, som har sammanlagt 39 handikappförbund. Den gemensamma nämnaren för HSO:s olika intresseorganisationer är att de verkar för att människor med funktionshinder ska kunna leva sina liv som andra, att funktionshindret ska inkräkta så lite som möjligt i den enskildes liv.
Handikapplagstiftningen 1991 antogs "FN:s 22 standardregler för delaktighet och jämlikhet för funktionshindrade i hela samhället". I dessa 22 regler preciseras förutsättningar för delaktighet och jämlikhet. Reglerna innebär ett moraliskt och politiskt åtagande från staternas sida.
Regel nummer 5 handlar om tillgänglighetens betydelse på alla områden. Oavsett vilka eller hur stora funktionshinder den enskilde har, skall staterna ta fram handlings-program med målsättningen att göra den fysiska miljön tillgänglig. Hinder ska undanröjas genom konkreta åtgärder, riktlinjer och regler. Staterna ska också överväga lagstiftningsåtgärder för att säkerställa tillgängligheten. Man ska tillse att de som utformar och bygger på ett tidigt stadium informeras om funktionshindrandes behov.

3. Läs om olika kategorier/faser av elöverkänslighet.

Klassificering av elöverkänsliga.

4. VHS-film från Göteborgs Universitet.

På Göteborgs Universitet, har man gjort en otroligt bra och informativ vetenskapligt baserad VHS-film, om biologisk påverkan av elektromagnetiska fält. Den går att köpa från Göteborgs Universitet.
Filmen heter; Elektromagnetiska fält och människan
Producent och ansvarig utgivare Bo Harringer, Medieteknik, Göteborgs Universitet 1999

VHS-filmen har Artikelkod V1008, och kan köpas från;
Göteborgs universitet, tel: 031-773 43 96
Internet: http://gushop.adm.gu.se/

5. Regeringsrättens domslut – gav mig rätten till elsanerad bil.

Elöverkänslighet är ett godkänt funktionshinder !

6. Yrkesmedicin gav mig diagnosen elöverkänslig.

Jag har fått diagnosen elöverkänslighet i fas/kategori 3 (av Miljö- och Yrkesmedicin, 1992 (se pdf-fil). Fas 3 är den högsta (svåraste) graden vid klassificering av elöverkänslighet.

Hämta detta dokument  (Pdf-format 128 kB).

Yrkesmedicin klassar in de elöverkänsliga i olika faser (kategorier), från ett (1) till tre (3). Från början var det Stadshälsan som gjorde klassificering av elöverkänsliga.
Läs hur de klassar in.

Fas 3 är den svåraste kategorin, och innebär total "isolering" från ett socialt drägligt liv.
Då jag, Thorleif Sand var elöverkänslighet (i fas 1) tålde jag vanlig hushållsel, men inte TV, bildskärmar, radiosändare och mobiltelefoner samt lågenergilampor. I denna "lindriga" fas av elöverkänslighet har många återhämtat sig om de bara "lyssnat" på kroppens varningssignaler och i tid undviker de skadliga och "allergiframkallande" fälten från olika  apparater (och installationer) som orsakar besvären

Vänliga hälsningar
Thorleif Sand

7. Fibromyalgins gåta – inflammation i nervsystemet.

Många elöverkänsliga har fibromyalgiliknande värk. . . .
AFTONBLADET skriver om rönen i Göteborg.
Folksjukdomens gåta nära lösas
Forskare: Fibromyalgi kan bero på en inflammation i centrala nervsystemet
http://www.aftonbladet.se/halsa/article16651547.ab

10. Referenser, böcker, länkar och annat av intresse.20a.
Om 21 & 22

De två studierna nedan, är utförda på samma universitets fakultet i Ankara, Turkiet. Där verkar de ha använt samma utrustning och burar för att (med en ETS-Lindgren hornantenn) bestråla mössen i antennens när-fält. Här citerar jag delar av studiernas uppläggning (då de verkar ha exakt samma text-beskrivning, i båda studierna). Läs citatet i punkt 1-2b nedan.
Biophysics Department, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey20b.
Om 21 & 22

Materials and methods (from Biophysics Department, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey)
. . . . . . . . . . .
Exposure System
The exposure system consisted of a RF generator (. . .) that produced (the) 900 MHz RF signals, . . . . . . .
and a rectangular (20–25 cm) horn antenna (ETS-Lındgren, St Louis, MO, USA) facing upwards. . . . . . . .
Polymethyl methacrylate plastics cage (156
´ 20 ´ 20 cm) housing, the rat (/ which the rats were housed in [1]) was placed symmetrically along the axis which is perpendicular and 10 cm above the centre (/mid-line [1]) of the horn antenna. The cage was constantly aerated to avoid the possibility of any increase in temperature inside the cage.
To obtain sufficient field intensity, a cage was placed in the near field of the antenna.
Electric field measurements were performed along the horn antennas axis by using an isotropic probe (Rohde and Schwarz,)” [citat från
studie 1, sidan 2 & studie 2, sidan 3].21.

Int. J. Radiat. Biol., Vol. 86, No. 12, December 2010, pp. 1106–1116
Pulse modulated 900 MHz radiation induces hypothyroidism and
apoptosis in thyroid cells: A light, electron microscopy and
immunohistochemical study

[PDF]
http://www.kawarthasafetechnology.org/uploads/1/0/0/8/10084439/thyroid_1.pdf
MERIC ARDA ESMEKAYA1, NESRIN SEYHAN1, & SUNA OMEROGLU2

1. Department of Biophysics, Faculty of Medicine & Gazi Non-ionizing Radiation Protection (GNRP) Center and
2. Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

(Received 7 April 2010; Revised 15 June 2010; Accepted 17 June 2010)22.

Cell Biochem Biophys. 2014 Apr 24. [Epub ahead of print]
DOI 10.1007/s12013-014-9968-6
Effects of 900 MHz Radiofrequency Radiation on Skin Hydroxyproline Contents
Semra Tepe Cam • Nesrin Seyhan • Cengiz Kavaklı • Omur Celikbıcak
Springer Science+Business Media New York 2014
Detta är en del av sammanställningen om:
"Biologiska effekter av radio- och mikrovågor
genom interaktion med kemikalier och miljögifter".
Av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.
Startsidan


Åter till toppen av sidan

Välkommen och tyck till via
e-post© www.malfall.se 1998 - 2014 


1

2

3

4

5

6

7

8